برنامه استعدادیابی به دانش آموزان، دانشجویان، کارمندان، معلمان و مدیران کمک کند تا توانایی های بالقوه خود و اطرافیانشان را شناسایی کرده و پرورش دهند.