یک نسخه از کتاب هنر عالی شدن را به صورت رایگان از طریق لینک پایین صفحه دریافت نمایید.

۳ مرحله
ساده برای کشف و پرورش استعدادهایتان با استفاده از کتاب هنر عالی شدن  و تبدیل آن به مسیر شغلی و تحصیلی منحصر به فرد

 

 

خلاصه ای از کتاب هنر عالی شدن:

 

تا کنون هیچ انسان تأثیرگذاری را ندیده ام که از استعدادهای خود ناآگاه بوده و سعی در تقویت آنها نکرده باشد.

وسلی کالرک (فرمانده سابق ناتو)

شما منحصربه فرد هستید، این چیزی است که شما باید آن را درک کنید..

هریک از شما دارای تیپ شخصیتی و استعداد متفاوت است…

گنجینـه ای از اسـتعدادها و توانایـی هـا درون شـما نهفتـه اسـت. شما کارهایـی مـی توانیـد انجـام دهیـد کـه هیـچ شـخص دیگـری قـادر بـه انجـام آنهـا نیسـت.

شما به دانستن مطالب این کتاب نیاز دارید چون دنیـا چشـم انتظـار بـروز عینـی اسـتعدادهای شـما در قالـب هنـر، ورزش، کالا و خدمـات و … اسـت.

فقـط بایـد اسـتعدادهایتان را با استفاده از  تست های کشف استعداد مانند تست استعداد یابی تحصیلی  و شغلی کشـف کـرده و آنهـا را بـاور کنیـد.

تـا بتوانیـد کاری متفـاوت بـا دیگـران انجـام دهیـد.

ممکــن اســت برخــی بپرســند حــال اگــر مــن هیــچ اســتعدادی نداشــته باشــم چــه؟!!! ایـن مسـأله غیرممکـن اسـت.

هـر موجـودی در ایـن دنیـا دارای مأموریتـی اسـت و بـرای انجـام مأموریتـش اسـتعدادهای خـاص خـودش را دارد:

– عقاب استعداد پرواز دارد
– شیر استعداد شکار دارد
– زنبور عسل استعداد تولید عسل دارد
– مار استعداد تولید زهر دارد
– درخت سیب استعداد تولید سیب دارد
و …

و ما انسان ها هر کدام استعداد خاصی داریم:

استعداد ورزشی در رشته های مختلف، موسیقی، سخنوری، نویسندگی، مدیریت، فعال سازی، کار آفرینی، همدلی، تحلیل گری و …

بــا وجــود اشــتراکات فــراوان میــان انســان هــا، امــا مــا کاملابــا هــم متفاوتیــم.

حتــی دوقلوهـای همسـان هـم متفاوتنـد.  علـت منحصـر بـه فـرد بـودن شـما بـه طـور کامـل در فصــل اول، توضیــح داده شــده اســت.

حال به تجربیات قبلی خودتان برگردید و به سوال زیر پاسخ دهید:

* آیــا برایتــان اتفــاق افتــاده کــه ریاضــی نفهمیــد، ولــی همچنــان ســعی کنیــد کــه ریاضیتـان را تقویـت کنیـد؟

کلاس تقویتـی هـم شـما را بفرسـتند و معلـم خصوصـی هـم برایتـان بگیرنـد، امـا بـاز هـم ریاضیتـان خـوب نشـود، بـاز هـم دسـت بـردار نباشـید و خودتـان رو فرسـوده کنیـد؟

ریاضـی یـک مثـال اسـت، ریاضـی را برداریـد و بـه جایـش زبـان انگلیسـی، فوتبال، شـیمی، تدریـس، سـخنرانی و …. گذاریـد.

کلا می توانیـد در مـورد هـر کاری کـه همیـن امـروز در حـال انجـام آن هسـتید، ایـن سـوال را از خودتـان بپرسـید.

اگر جوابتان بله هست این کتاب برای شما نوشته شده است.

در غیر این صورت لازم نیست کتاب را بخوانید. بروید و به زندگی طبیعی خودتان ادامه دهید، شما به احتمال زیاد در مسیر درست قرار دارید.

و اما خدمت افرادی که جوابشان بله بود باید عرض کنم که ذهنشان با یک تفکر غلط مسموم شده:
اگر به اندازه کافی تلاش کنید، موفق می شوید ولی واقعیت این نیست …..

 

برای دانلود کتاب هنر عالی شدن ، بر روی کتاب کلیک نمایید

 

هنر عالی شدن